Ban chủ nhiệm Khoa Dược

* Ban chủ nhiệm Khoa Dược

  • Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài
  • Phó trưởng khoa: PGS. TS. Trần Hữu Dũng
  • Phó trưởng khoa: ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Các trợ lý Khoa dược:

  • Trợ lý giáo vụ đào tạo đại học: ThS. Nguyễn Phước Bích Ngọc
  • Trợ lý giáo vụ đào tạo sau đại học: ThS. Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm
  • Trợ lý nghiên cứu khoa học: ThS. Võ Quốc Hùng
  • Trợ lý giáo tài: CN. Trần Thị Việt Hằng

Ban chủ nhiệm Khoa dược, các trưởng/phó bộ môn, ban chấp hành công đoàn và các trợ lý của Khoa

 

 

 

 

 

Template by JoomlaShine