CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC

 1. Các môn chung: 22 ĐVHT trong đó LT: 20; TH:2.
 2. Cơ sở và hỗ trợ: 12 ĐVHT trong đó LT: 8; TH: 4.
 3. Chuyên ngành (gồm các học phần bắt buộc và tự chọn): 51 ĐVHT trong đó LT: 31; TH: 20.
 4. Thi tốt nghiệp/Tiểu luận tốt nghiệp: 15 ĐVHT trong đó LT: 10; TH: 5.

 

CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG

 1. Các môn chung: 20 ĐVHT trong đó LT: 18; TH:2.
 2. Cơ sở và hỗ trợ: 18 ĐVHT trong đó LT: 11; TH: 7.
 3. Chuyên ngành (gồm các học phần bắt buộc và tự chọn): 47 ĐVHT trong đó LT: 21; TH: 26.
 4. Thi tốt nghiệp/Tiểu luận tốt nghiệp: 15 ĐVHT trong đó LT: 10; TH: 5.

 

CHƯƠNG TRÌNH ÐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

 1. Các môn chung: 20 ĐVHT trong đó LT: 18; TH:2.
 2. Cơ sở và hỗ trợ: 15 ĐVHT trong đó LT: 9; TH: 6.
 3. Chuyên ngành (gồm các học phần bắt buộc và tự chọn): 50 ĐVHT trong đó LT: 23; TH: 27.
 4. Thi tốt nghiệp/Tiểu luận tốt nghiệp: 15 ĐVHT trong đó LT: 10; TH: 5.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LÝ- DƯỢC LÂM SÀNG

 1. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG: 6 ĐVHT trong đó LT: 4 và TH: 2.
 2. PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ, CHUYÊN NGÀNH: 44 ĐVHT trong đó LT: 33 và TH: 11.
 3. LUẬN VĂN: 12 ĐVHT.

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework